Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van EMILUX B.V. gevestigd te 7602 PE Almelo aan de Bleskolksingel 3.

Artikel I

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop van Emilux B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen de gebruiker.
De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) van de gebruiker zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

Andersluitende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel II

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, documentaties, prijslijsten, verwerkings- en andere adviezen, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend.
 2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.
 4. De gebruiker is bevoegd alle kosten die hij om de aanbieding te kunnen verstrekken heeft moeten makenaan de wederpartij in rekening te brengen, indien de uitvoering van het werk niet aan hem wordt opgedragen.

Artikel III

Prijzen

1. Prijzen gelden exclusief BTW en kosten, alsmede exclusief 2% kredietopslag, als omschreven in artikel IX lid 1.

 1. 2.a.  Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
 2. 2.b.  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/ in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien een bestelling wordt gedaan zonder dat voorafgaand daaraan uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, wordt die bestelling tegen de ten tijde van de uitvoering ervan bestaande prijs uitgevoerd.

Artikel IV

Ontwerpen/Tekeningen/Merken

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendoms/auteursrecht voor van, ten behoeve van de aanbieding of uitvoering van de te leveren zaken door hem vervaardigde of gebruikte ontwerpen, afbeeldingen, beeld- en/of woordmerken, modellen, publikaties, tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken mogen niet worden gekopieerd, aan derden getoond, openbaar gemaakt of op andere wijze worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker. (Door)verkoop van de door de gebruiker geleverde zaken aan derden dient plaats te vinden in oorspronkelijke vorm en verpakking.
 2. De wederpartij is verplicht, indien de opdracht niet aan de gebruiker wordt verleend, voormelde stukken binnen 14 dagen na de datum van de beslissing aan de gebruiker te retourneren.
 3. Indien de wederpartij de bepalingen in dit artikel schendt, verbeurt hij een dadelijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan gebruiker ad.
  € 5.000,– per overtreding, zulks onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.

Artikel V

Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten binden de gebruiker slechts na schriftelijke bevestiging aan de wederpartij.
 2. Afspraken met personeelsleden van de gebruiker die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegdzijn, binden de gebruiker slechts indien schriftelijke bevestiging van de zijde van de gebruiker heeft plaatsgevonden.

Artikel VI

Levering

 1. Levering geschiedt “af magazijn Almelo”. De leveringstermijn vangt, na sluiting van de overeenkomst, aan op het moment dat de gebruiker alle voor het verrichten van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijke in gebreke te worden gesteld.
 2. Levering geschiedt voor rekening van de gebruiker en wel op één door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
  De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/ lossing.
 3. Levering vindt plaats door eenmalige aanbieding (door de vervoerder), bijvoorbeeld, op de vrachtbrief/ begeleidingsbon. Indien de wederpartij het bestelde bij bovenbedoelde aanbieding niet in ontvangst neemt, wordt het bestelde geacht te zijn geleverd en zijn de zaken vanaf dat moment voor risico van de wederpartij. De gebruiker is alsdan bevoegd de zaken onder zich te nemen en voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Kosten van retourvracht komen eveneens voor diens rekening.
 4. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet. (Her)levering na retournering en opslag voornoemd zal slechts plaatsvinden op verzoek van de wederpartij na integrale betaling van de koopsom, vermeerderd met vracht-, opslag- en overige kosten, waaronder die van, eventuele, juridische bijstand.

Artikel VII

Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichtte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtin- gen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel VIII

Pand/ Warrantage

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel IX

Betaling

 1. Betaling dient binnen veertien dagen na de factuurdatum – ook indien conform art. VI niet kan worden geleverd – netto contant, te geschieden. Bij facturering wordt het afgesproken factuurbedrag vermeerderd met 2%. Slechts bij betaling binnen 14 dagen mag deze 2% weer in mindering worden gebracht.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 1. en de facturering betrekking heeft op een gedeeltelijke betaling, zal de gehele openstaande vorderingterstond opeisbaar zijn.
 2. zal de wederpartij aan de gebruiker, over de gehele vordering een rente verschuldigd zijn ter grootte vande wettelijke rente conform art. 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in dezen als volle maanden aangemerkt.
 3. en de wederpartij na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.
 1. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling is rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werk- zaamheden, op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel X

Reclames/ Retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten of onjuiste aantallen worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
 2. Reclames ten aanzien van manco’s, verkeerde opmaak, gewichten en/of prijs dienen per aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker te worden gebracht en wel binnen veertien dagen na ontvangst. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen veertien dagen na constatering van een gebrek aan de geleverde zaken aan de gebruiker te worden gemeld, tenzij de wederpartij het gebrek redelijkerwijze eerder had kunnen constateren. De termijn gaat dan op dat vroegere tijdstip in.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Indien de retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – hoe dan ook – beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel, tot, gedeeltelijk, herstel/vervanging van het geleverde. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 7. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in art. XI.

Artikel XI

Aansprakelijkheid/Garantie

 1. Indien zich in de geleverde produkten kennelijke materiaal-, en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen koste- loos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/- storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
 3. Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij voornoemde personen sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen van levering en/of beëindiging van werkzaamheden.
 5. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geringe, technisch, moeilijk vermijdbare, afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – hoe dan ook – beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel, tot, gedeeltelijk, herstel/vervanging van het geleverde. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 1. 7a.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden na de datum van levering.
 2. 7b.  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar.

8. Zo door de gebruiker geleverde zaken door fabrikant van een garantie voorzien, zal de wederpartij aan die garantie niet meer rechten jegens de gebruiker kunnen ontlenen dan krachtens deze algemene voorwaarden op gelijke wijze tussen partijen gelden.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzeke van vergoedingen van schade en voor zover voormelde schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
 2. doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
 3. door schending van octrooien/licenties of dergelijke rechten, alsmede fouten/onjuistheden in gegevens, de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel XII

Wanprestatie/ Verzuim

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toele- veranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden verstaan: (dreiging van) oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, wetswijziging, beslaglegging, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel XIII

Ontbinding/Opschorting/Annulering

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op vernietiging/ontbinding van de overeenkomst en opschorting van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (art. 3:44, 6:52, 228, 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen) tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij enige krachtens de wet en/of deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichting niet, of niet behoorlijk, nakomt, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst door een eenvoudige schrif- telijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom) verplicht tot afname van bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Eén en ander onverminderd de bevoegdheid van de gebruiker aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage zal zijn verschuldigd.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel XIV

Compensatie/ Verrekening

Indien de wederpartij, hoe dan ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel XV

Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling is anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de nakoming ervan garant staat.

Artikel XVI

Tussenhandel/Particulieren

De wederpartij doet jegens de gebruiker afstand van diens uit art. 6:244 BW voortvloeiende rechten.

Artikel XVII

Toepasselijk recht/Bevoegde Rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Almelo, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde Rechter.