NEN-Norm verlichtingsniveau’s

NEN, normalisatie en normen

Verlichting op de werkplek

NEN 12464-1, werkplekverlichting binnen

Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen voor de meeste werksituaties binnen en hun gerelateerde omgeving in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. In aanvulling hierop worden aanbevelingen gegeven voor  de vereiste verlichtingssterktes (Lux-waarden).
Voor meer info: www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1246412011-nl.htm

NEN 12464-2, werkplekverlichting buiten

Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in buitenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. In deze norm worden aanbevelingen gegeven voor de vereiste verlichtingssterktes (Lux-waarden). Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen. De Europese norm voor noodverlichting is hierbij niet van toepassing . Zie NEN 1838 en 13032-3.
Voor meer info: www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1246422014-en.htm

NEN 1838, toegepaste verlichtingstechniek – noodverlichting

Geeft de licht technische verlichtingseisen weer voor noodverlichtingssystemen die geïnstalleerd moeten worden in gebouwen en ruimten waar dit vereist is. Definieert waaraan een installatie moet voldoen, qua lichtsterkte, kleur, verblinding e.d. en waar er noodverlichting moet worden geplaatst. Noodverlichting is van essentieel belang voor de werknemers en aanwezigen in een gebouw in geval van calamiteiten snel en veilig het gebouw  te kunnen verlaten.  Noodverlichting is verplicht als werknemers bij het uitvallen van kunstlicht aan gevaren kunnen worden blootgesteld. Zoals onverlichte vluchtwegen, obstakels, trappenhuizen en/of draaiende machines.
Voor meer info: www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-18382013-en.htm

NV-project-spanje

NEN 12193:2007, sporthallen verlichting

In deze norm staan de eisen voor minimale verlichtingssterkte voor in sporthallen gedefinieerd. Evenals de indeling van verlichtingsarmaturen, de gelijkmatigheid en de beperking van verblinding van de armaturen in deze hallen. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen sport op competitie niveau of recreatief niveau.
Voor meer info: www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-121932017-Ontw.-en.htm

Europese en Nederlandse richtlijnen en wetgeving

Richtlijnen en wetgeving

Europese richtlijn 92/85 EEG

De Europese Richtlijn 92/58/EEG “minimum voorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignaleringen op het werk” is de richtlijn waarin men streeft naar de harmonisatie van de regelgeving op dit gebied. De Europese Richtlijn zelf is geen wetgeving: in Nederland is deze richtlijn vertaald en opgenomen in de Arboregeling en het Arbobesluit. Kortweg Arbowet. De Arbowet heeft als uitgangspunt een gezonde en veilige werkplek te creëren. De werkgever is verplicht om de werkcondities, waaronder de verlichtingsinstallatie onder valt, niet alleen veilig te installeren, maar ook om rekening te houden met de werkzaamheden die verricht moeten worden. Evenals vele andere werkmiddelen mag de verlichting niet leiden tot een onveilige werkplek of het aantasten van de gezondheid. De Arbowet maakt verschil tussen werkplek verlichting en noodverlichting. (NEN 1246-1, NEN 1838 en NEN 50172)

Voor meer info zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=NL

Voor meer info over de Arbeidsomstandigheden wet, kortweg Arbowet zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden